มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.    ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งเป็นลูกค้าของเราเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("เชฟโรเลต" หรือ "เรา") เราอยากให้ท่านทราบว่าเราจะรักษาข้อมูลของท่านด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างดี โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้) ของท่านที่เราเก็บรวบรวม และวิธีการที่เราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากและที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเชฟโรเลต (www.chevrolet.co.th) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ รวมถึงผ่านศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ใช้บังคับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากบุคคลากรในฐานะนายจ้าง

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ละเอียดเพื่อให้ท่านเข้าใจวิธีการที่เชฟโรเลตเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการโอนยังไปต่างประเทศ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการเพื่อให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ท่านได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่านได้ และอาจส่งผลกระทบต่อท่านทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตของเรานำเสนอให้แก่ท่าน ซึ่งท่านอาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการแต่ละรายเป็นกรณีไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เห็นสมควรเป็นครั้งคราว เชฟโรเลตจึงขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือผ่านการแจ้งเตือนบนหน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา และในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย เราอาจดำเนินการขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่าน

2.    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม  ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  หมายถึง ข้อมูลซึ่งระบุตัวบุคคลหรือทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ โดยท่านอาจได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้แก่เชฟโรเลตในขณะที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือยานพาหนะของท่านดังที่กล่าวไว้ด้านล่างนี้
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่านหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยเราอาจเก็บรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ จากงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลสำรวจ อีเมล ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ในบางกรณีเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเราที่มีเครือข่ายทั่วโลก (เรียกรวมกันว่า "บริษัทในกลุ่มจีเอ็ม") จากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเราผ่านทางการติดต่อสื่อสารหรือช่องทางอื่น ๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจ จากบริษัทอื่น ๆ (เช่น บริษัทที่จัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าของยานพาหนะคนปัจจุบัน) หากบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เผยแพร่ไว้ในบล็อก ห้องสนทนา หรือโซเชียลมีเดีย และเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ เรายังติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านทางโซเชียลมีเดีย เราอาจติดต่อท่านผ่านทางข้อความส่วนตัวหรือช่องทางอื่น ๆ ของโซเชียลมีเดีย หากท่านติดต่อเราหรือขอความช่วยเหลือจากเราผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือขอให้เราติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนั้น ซึ่งการติดต่อสื่อสารในกรณีดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของโซเชียลมีเดียที่ท่านใช้งาน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอรับบริการและบริบทของท่านในการติดต่อสื่อสารกับเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

•    ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ ที่ตั้ง บันทึกเสียง ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และลายมือชื่อ

•    ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ที่พักอาศัย ที่อยู่ที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย และเวลาที่สามารถติดต่อได้

•    ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ (รวมถึงหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงสำหรับใช้ชั่วคราว) หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) หมายเลขตัวถัง รุ่น รุ่นปี ปีที่ผลิต ขนาดเครื่องยนต์ แรงบิด แรงม้า อุปกรณ์มาตรฐาน ประวัติการซ่อมบำรุง ระยะทาง สถานะน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ ประวัติการเติมน้ำมันเพลิงหรือเติมพลังงาน การทำงานของระบบไฟฟ้า สภาพเกียร์ ปัญหาหรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน และข้อมูลประสิทธิภาพของยานพาหนะ

•    ข้อมูลการชำระเงินและการเงิน เช่น ราคาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด หรือ บัตรเครดิต) ข้อมูลบัตรเครดิต วันที่ซื้อหรือเช่าซื้อ ระยะเวลาสินเชื่อรถยนต์หรือเช่าซื้อ ดอกเบี้ย เงินดาวน์ บริษัทให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ จำนวนงวดผ่อน จำนวนเงินผ่อน และวันที่เข้ารับบริการ

•    ข้อมูลการจองเพื่อเข้ารับบริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประจำรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถ จังหวัดและภาคที่ท่านเลือกนำรถเข้ารับบริการ และตำแหน่งของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านเลือก

•    ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ เช่น จำนวนบุตร อายุของบุตร จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครัว

•    ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาลูกค้ามุ่งหวังและการทำการตลาด เช่น รหัสลูกค้ามุ่งหวัง ยานยานพาหนะที่ใช้ปัจจุบัน การใช้ยานพาหนะ สีของยานพาหนะที่ใช้ปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองขับ แผนการซื้อ กำหนดเวลาที่ท่านวางแผนจะซื้อหรือเช่าซื้อรถ ยานพาหนะที่ท่านสนใจ บันทึกการติดตาม (เช่น การเยี่ยมชมโชว์รูม การโทรศัพท์เพื่อติดตาม การเข้าพบลูกค้า การจอง หรือกรณีที่ลูกค้าไม่สนใจ) แหล่งที่มาของลูกค้าผู้มุ่งหวัง (เช่น จากการเยี่ยมชมโชว์รูม การแนะนำ งานมอเตอร์โชว์ ลูกค้าปัจจุบัน โซเชียลมีเดีย หรือทางโทรศัพท์) เหตุผลที่ไม่สามารถปิดการขายได้ (เช่น ท่านซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นจากผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายอื่น) ความสนใจในกิจกรรมของเชฟโรเลต ข้อมูลว่าท่านต้องการได้รับการติดต่อหรือไม่ และช่องทางการติดต่อ

•    ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อของท่าน และวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ บริการ แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ของเรา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ที่อยู่ไอพี ประเภทอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลคุกกี้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการระบุตัวตนอื่น ๆ

•    ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย เสียง และภาพวิดีโอ ตัวอย่างเช่น ภาพและวิดีโอที่ท่านเผยแพร่สู่สาธารณชน ความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเชฟโรเลต นอกเหนือไปจากการซื้อขายและการให้บริการเกี่ยวกับยานพาหนะของท่าน
หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อื่นใดๆ ตัวอย่างเช่น สมาชิกในครอบครัวของท่านแก่เรา (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น) ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และมีอำนาจในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และต้องขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจำเป็นตามกฎหมาย หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น
ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน ซึ่งรวมถึงการโอนยังไปต่างประเทศ ในการนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
เราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังต่อไปนี้

•    ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและ/หรือศาสนาที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนของท่าน

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

3.    วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการโอนไปต่างประเทศ

ภายใต้ข้อบังคับตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเราอาจอาศัย (1) ความยินยอมจากท่าน (2) ฐานการดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก ซึ่งจะสัมพันธ์กับประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (6) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ และ (7) เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1    วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการโดยต้องได้รับความยินยอมจากท่าน:

(a)    การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อทำการตลาดหรือการตลาดแบบติดตาม เกี่ยวกับ การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ แคมเปญ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการจากเรา บริษัทในกลุ่มจีเอ็ม และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ อีเมล ข้อความอีเมล ข้อความทางโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย และช่องทางการติดต่ออื่น ที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้

(b)    การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและ/หรือศาสนาที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนของท่าน เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม


(c)    การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ: เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เท่ากับประเทศไทย สำหรับกรณีที่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน

ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ซึ่งท่านสามารถทำได้โดยติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1734 หรือโดยการยื่นคำขอ ที่ www.chevrolet.co.th ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ การถอนความยินยอม เท่าที่กฎหมายอนุญาต อาจกระทบต่อความสามารถของเราในการดำเนินการตามสัญญา หรือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการของเราให้กับท่าน

3.2    วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการโอนไปต่างประเทศ

•    เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาและเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เพื่อเสนอราคาให้ตามที่ท่านร้องขอ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเชฟโรเลตในการจองการเข้ารับบริการ การซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ  เพื่อบริหารจัดการบัญชีของท่านและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้บริการและให้การสนับสนุนลูกค้าและยานพาหนะ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในการเรียกคืน) เพื่อให้บริการหลังการขายและให้บริการช่วยเหลือผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) เพื่อจัดการและตรวจสอบการรับประกันยานพาหนะ และขยายการรับประกันในกรณีที่สามารถกระทำได้

•    การตลาดและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่ท่านได้รับจากเรา เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและบันทึกการซ่อมบำรุงยานพาหนะ เพื่อให้ข้อมูลและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับงานต่าง ๆ และโปรโมชั่น เพื่อส่งคำเชิญเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมพิเศษให้แก่ท่าน เพื่อปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเนื้อหาการติดต่อ เพื่อตอบข้อสงสัยและปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน หรือเพื่อตอบคำถามและข้อคิดเห็นจากท่าน เพื่อส่งข้อมูลด้านการจัดการให้แก่ท่าน (เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบาย)

•    การดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการพัฒนา เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์และจัดการธุรกิจของเรา และทำการวิจัยตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม ข้อมูลทางสถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและแบบแผนการบริโภค เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของเชฟโรเลต เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการการวิจัย การประเมินการใช้ และการแก้ไข้ปัญหา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมถึง สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ ยานพาหนะไร้คนขับ และรถเช่า  เพื่อประเมินสมรรถภาพและความปลอดภัยของยานพาหนะตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับเจ้าของยานพาหนะ เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและคะแนนที่ได้รับจากการสำรวจ

•    การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการลงทะเบียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อการเติมข้อมูลอัตโนมัติบนเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์กับผู้ใช้งาน เพื่อจัดการระบบติดต่อสื่อสาร รวมถึงการจัดการระบบปฎิบัติการการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย และการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

•    การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายต่างประเทศ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

•    เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย การดำเนินธุรกิจของเรา หรือบริษัทในกลุ่มจีเอ็ม ของท่าน หรือบุคคลอื่น เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจได้รับ เพื่อบังคับใช้ข้อตกลง หรือสืบสวนการละเมิดข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อก่อตั้งสิทธิ ใช้สิทธิ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมาย

•    เพื่อตรวจจับการทุจริต เช่น เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทำการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ

•    เพื่อการทำธุรกรรมขององค์กร เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคคลภายนอกรายเดียวหรือหลายรายในกรณีที่มีการซื้อขาย โอนสิทธิ ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร หรือในกรณีที่มีการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ซึ่งเราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคคลภายนอกรายเดียวหรือหลายรายอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ

•    ชีวิต เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการกับเราเมื่อมีการร้องขอ อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการที่เราไม่อาจดำเนินการตามสัญญา หรือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเราอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการของเรา ตามที่กฎหมายอนุญาต

4.    การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้มี (ตัวอย่างเช่น การจัดการเพื่อรักษาความลับ การเข้ารหัส หรือมาตรการความมั่นคงปลอดภัยอื่น ๆ)

เชฟโรเลตอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านหรือยานพาหนะของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

(a)    บริษัทในกลุ่มจีเอ็ม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในบริษัทในกลุ่มจีเอ็มที่มีเครือข่ายทั่วโลก รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเรา ในบางโอกาส เราอาจร่วมมือกันและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้แก่ลูกค้าของเราร่วมกัน โดยบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทจีเอ็มจะอาศัยฐานความยินยอมที่ได้รับจากเราในบางกรณีเช่นกัน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มจีเอ็มได้ที่ www.gm.com

(b)    ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ เราเปิดเผยและรับข้อมูลส่วนบุคคลจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านเลือกใช้บริการ หรือที่อยู่ใกล้เคียงท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์บริการอย่างเป็นทางการได้ที่ www.chevrolet.co.th

(c)    ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยอิสระ ผู้ให้บริการของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการด้านระบบการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการข้อมูล เช่น การตรวจสอบและล้างข้อมูล  (2) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และสำรวจ (3) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด (4) ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (5) ผู้ให้บริการจัดการสิทธิพิเศษ แคมเปญ งานอีเว้นท์ และงานต่าง ๆ และ (6) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud)

(d)    พันธมิตรทางธุรกิจ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อดำเนินธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการการให้บริการซ่อมบำรุง และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งอาจเข้าร่วมกับเราเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของพันธมิตรทางธุรกิจให้กับท่าน

(e)    บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อป้องสิทธิของเรา ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย เช่น ในกรณีที่เราได้รับหมายศาล เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ การดำเนินคดี การระงับข้อพิพาท หรือกระบวนการในลักษณะดังกล่าว บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจรวมไปถึง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลอื่นในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย หรือเพื่อตอบกลับคำร้องของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย


(f)    ที่ปรึกษาภายนอก รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ให้คำปรึกษาด้านอื่น ๆ ผู้ให้การสนับสนุนเชฟโรเลตในการดำเนินธุรกิจ ต่อสู้สิทธิ และเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย


(g)    ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ ในบางกรณี เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเกี่ยวข้องกับการขาย การโอน หรือการให้จัดหาเงินทุน อันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเราหรือทรัพย์สินของเรา รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการดำเนินคดีล้มละลาย


เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกเพื่อการใช้โดยอิสระ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า   

5.    มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เราใช้มาตรการทางเทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และปกป้องธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

ทั้งนี้ เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  เราได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเราตามที่จำเป็นและเมื่อมีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้นแหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

6.    คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก (pixel tag) เว็บบีคอน (web beacon) และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ บนเว็บไซต์ ข้อความอีเมล และสื่อโฆษณาของเราเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ ประเภทอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ที่อยู่ไอพี หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม กิจกรรมที่ท่านดำเนินบนหน้าเว็บไซต์ และวันและเวลาที่ท่านเยี่ยมชม) โดยท่านจะได้รับประโยชน์จากการใช้คุกกี้ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถจดจำข้อมูลของท่านที่ใช้บนแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาที่ท่านเข้าเยี่ยมชม หรือระบุตำแหน่งศูนย์บริการอย่างเป็นทางการในบริเวณใกล้เคียงกับท่าน

เราใช้พิกเซลแท็กและเว็บบีคอนในอีเมลของเราเพื่อวัดประสิทธิผลของแคมเปญทางอีเมลของเราโดยการระบุตัวตนบุคคลที่เปิดหรือกระทำการใด ๆ กับข้อความอีเมล เวลาที่ข้อความอีเมลถูกเปิด จำนวนครั้งที่ข้อความอีเมลถูกส่งต่อ ประเภทของซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้เพื่อจัดส่งอีเมล และการเข้าถึง URL ที่ระบุไว้ในข้อความอีเมลของเรา

เชฟโรเลต ผู้ให้บริการของบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุกกี้ พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อประเมินกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ ปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน และปรับแต่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาด โดยข้อมูลที่รวบรวมเหล่านี้อาจถูกนำมารวมกับข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าโดยเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนตหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และอาจมีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจอนุญาตให้พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาและการทำการตลาดแบบรายบุคคลใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลและโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับท่าน โดยอ้างอิงเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นที่ท่านเยี่ยมชมในแต่ละคราว นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อประเมินแคมเปญการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตของเรา หรือเพื่อปรับแต่งกิจกรรมส่งเสริมการขายและข้อความทางการตลาดอื่น ๆ เพื่อนำส่งให้แก่ท่านผ่านทางอุปกรณ์ของท่าน

ในขณะนี้ เราไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาณป้องกันการตามรอย (Do Not Track) จากอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ดี ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่ให้มีการใช้งานคุกกี้หรือลบคุกกี้ได้ กรุณาดูหัวข้อ "ความช่วยเหลือ" (Help) บนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้มีการใช้งานคุกกี้หรือลบคุกกี้ ท่านอาจต้องตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้งหากท่านเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานหรือเปลี่ยนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งานฟังกชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด

7.    การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทจีเอ็มที่มีเครือข่ายทั่วโลก ดังนั้น ในการนำเสนอบริการให้แก่ท่านตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น อาจมีกรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทผู้แทนจำหน่ายที่อยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ บุคคลภายเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และ สิงคโปร์

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่อยู่ในมาตรฐานระดับเดียวกันกับประเทศไทยตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด  ในกรณีดังกล่าว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอ บุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือการโอนเป็นไปตามกฎหมาย หรือการโอนชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยฐานทางกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย เราอาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

8.    ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเกิดขึ้น ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมมาไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นอีกต่อไป

9.    ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บโซต์ของเราไม่ได้มีเป้าประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ หากท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถและต้องการปฏิสัมพันธ์กับเรา กรุณาขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของท่านก่อนติดต่อเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

10.    ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ

เชฟโรเลตและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเราเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากจากกัน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านใช้บริการ กรุณาติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านใช้บริการโดยตรง

เมื่อท่านซื้อชื้นส่วนและอะไหล่ หรือได้รับบริการจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการดังกล่าวจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เชฟโรเลต โปรดทราบว่าศูนย์บริการอย่างเป็นทางการแต่ละรายดำเนินธุรกิจเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และเราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจแนวปฎิบัติและวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการมักจะเป็นผู้ที่ติดต่อท่านเป็นลำดับแรก หากท่านมีคำถามใด ๆ ท่านเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านอาจสอบถามกับศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ท่านใช้บริการได้โดยตรง ถึงแม้ว่าเชฟโรเลตจะสนับสนุนให้ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเราปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้แจ้งถึงหน้าที่ในการดูแลความเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด เมื่อท่านติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาต ท่านควรได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการซึ่งจะอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านที่ท่านได้ให้แก่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการอาจได้รับการเปิดเผยให้แก่เชฟโรเลต หรือบุคคลอื่นใด ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

11.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1)    การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน
2)    การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3)    การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเรา และ (ข) กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน


ในขณะนี้ เราไม่มีวิธีการอัตโนมัติในการส่งสำเนาข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อย่างไรก็ดี ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เราอาจพิจารณาคำขอของท่านเป็นรายกรณีและดำเนินการตามคำขอของท่านหากคำร้องของท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทุกประการ (ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) และหากข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หากท่านต้องการใช้สิทธิการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราตามที่อยู่อีเมล dpo.chevroletthailand@gm.com ทั้งนี้ คำขอของท่านจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเรา
4)    การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น คัดค้านการทำการตลาดแบบตรง
5)    การขอให้ระงับการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
6)    การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ
7)    การลบหรือทำลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
8)    การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านยื่นเอกสารยืนยันตัวตน และ/หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ หากท่านเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในไทยซึ่งต้องการขอใช้สิทธิและไม่มีบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในไทยซึ่งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ซึ่งต้องการขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 1734

เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจทั่วโลก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบของเราจะถูกจัดเก็บเป็นภาษอังกฤษ เนื่องด้วยความยากลำบากในทางเทคนิค ในบางครั้งหากท่านให้เพียงชื่อของท่านเป็นภาษาไทยเราอาจจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากชื่อที่ท่านให้เป็นภาษาไทยเพียงอย่างเดียวได้

หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถส่งคำร้องของท่านมาให้โดยผ่านทางเว็บไซต์ https://privacy-th.ext.gm.com/th/ หรือ ติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1734

12.    ติดต่อเรา


หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่

บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    •    ที่อยู่: 555 อาคาร รสา ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

    •    รายละเอียดการติดต่อ:

        o    อีเมล: dpo.chevroletthailand@gm.com